తినేతిండిలో సగం దిగుమతి చేసుకుంటున్నప్పుడు, నిరుద్యోగం నలభైశాతానికి పెరిగిపోయినపుడు, జనం కడుపుమంట మంటలు రేపక తప్పదు. ఇదే అదనుగా “పెద్దన్న” అమెరికా (తెరవెనుకే వుండి) ఈజిప్టు అధ్యక్షుడు ముర్సీని దించేసింది. ఆయన చేసిన నేరమల్లా ప్రాంతీయ శక్తిగా ఎదగాలని అనుకోవడమే…స్వతంత్ర విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకోవడమే… ‘నా పక్షాన లేకపోవడమంటే నా శత్రుపక్షాన వున్నట్టే’ అనే అమెరికానీతి ప్రపంచంలో ఒక ప్రాచీన దేశమైన ఈజిప్టులో కాలుపెట్టి మరో అధ్యక్షుణ్ణి తొక్కేసింది…