విభజన తప్పంతా కాంగ్రెస్ మీద పడటమే ఓటమి కారణం: ఎపిసిసి అధ్యక్షుడు రఘువీరారెడ్డి 
1) తప్పుజరిగిందని ఒప్పుకున్నందుకు సంతోషం 
2) లాభం సొంతానికి నష్టం ఎదుటిపార్టీలకూ తోసేయ్యాలన్న వెధవ అవును వెధవ అలోచనలతోనే పీకమీద కత్తి పెట్టినట్టు ఉత్తరాలు తీసుకుని ఆడిన డా్రమా చిన్న పిల్లలకి కూడా తెలిసిపోయాక,  మీ పార్టీని ప్రజలు ఈడ్చి ఈడ్చి తన్నాక కూడా బుద్ధి తెచ్చుకోరా మీరు ? 
ఇంకా నెపం ఎదుటి వాళ్ళ మీద తోసేసే కుట్ర ఆలోచనలేనా ? థూ…
3) సరే అయిందేదో అయ్యింది…మీరు తీసుకున్న నిర్ణయానికి మీరే కట్టుబడి వుండలేరా? విభజనే ఓటమికి మూలమని  తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించి కొత్త ప్రభుత్వం కూడా ఏర్పడ్డాక అనవచ్చునా?
4) కాంగ్రెస్ నాయకులకు బుద్ధీ జ్ఞానాలు ఎలాగూ లేవు..ఇంగిత జ్ఞానం కనీస మర్యాదా కూడా లేవా 
ఒక మూడునెలలైనా టివిల్లోకి పత్రికల్లోకి రాకండయ్యా 
చికాకుగా వుంటుంది