నిశ్శబ్దంలో ఒక బాధ, హృదయంలో ఒక వేదన, జీవితంలో ఒక క్రియారాహిత్యం, సినిమాలో చూపించడం కుదరదు. మహేష్ బాబులాంటి ఏక్షన్ పాక్ డ్ హీరో వున్న మూవీలో ఈ ఫీల్ తీసుకురావడం చాలా కష్టం.
అయితే “నెంబర్1నేనొక్కడినే” సినిమాలో ఇదంతావుంది…జ్ఞాపకాలు మనుషుల్ని వెంటాడుతాయి…ఈసినిమాలో జ్ఞాపకాల్నే హీరో వేటాడుతాడు. 
సెంటుమెంటుని ఏక్షన్ లో దట్టించి ఉన్నతమైన సాంకేతికతను నింపేసిన ఈ స్టయిలిష్ సినిమాని జెమిని టివి హైడెఫినిషన్ ఛానల్ లో లైట్లు ఆర్పేసి చూస్తున్నాను. చిన్నచీకటి గది …పెద్దటివి సీ్క్రన్…ఇంచుమించు ధియేటర్ లో వున్నట్టుంది 🙂 
నవీన్ 
13-9-2014 శనివారం 7-15 PM