నచ్చిన కధ “చీకటి”


మిలటరీ నుంచి డిశ్చార్జయిన కెప్టెన్ వర్మ తన వేటకుక్క సీజర్ తో కలిసి బాతుల వేటకు బయలుదేరాడు. ఇల్లూ వాకిలీ లేని దేశదిమ్మరి డిబిరిగాడు తన నత్తగొట్టు (ఒక జాతి కొంగ) తో నీటి పక్షుల వేటకు బయలుదేరాడు. వీళ్ళిద్దరూ తారసపడతారు.

అల్లం శేషగిరిరావుగారు రాసిన “చీకటి” కధలో పాత్రలు ఈ నాలుగే. కధ చదువుతూంటే అది నీటి చిట్టడవుల నేపధ్యమని కథకుడు ప్రత్యేకంగా చెప్పడకుండానే అర్ధమైపోతుంది. నాకైతే కొల్లేరు కళ్ళముందు మెదిలింది.
చలిమంటవేసి డిబిరిగాడు అతని జీవితాన్ని చెబుతాడు.

ఆకలి,శృంగారం, పోలీసు క్రౌర్యం, తండ్రి ఉరితీర మొదలైన ఏ ఘట్టాన్నయినా రాగద్వేషాలకు అతీతంగా అనుభవిస్తాడు. బాధ శోకాలతోపాటు జీవితంలో ఉండవలసిన ఉత్సాహం డిబిరిగాడిలో చెక్కుచెదరదు
ఈ కథ చదివినప్పుడల్లా డిబిరిగడిలో వున్న సహజవిలువల నుంచి నాగరీక మనుషులమైన మనలో విలువలు ఎంత కృతకమైపోయాయోనన్న నిట్టూర్పే మిగులుతుంది.

నాకు బాగా నచ్చిన కథల్లో ఒకటైన “చీకటి” కథ-నేపధ్యం 1 ఇ పుస్తకంలో చదివాను అది వున్నచోటు

http://kinige.com/kbook.php?id=1393&name=Katha+Nepathyam+1

%d bloggers like this: