బహుమతులు


అనూహ్యమైన బహుమతులు ఇవ్వడం నా మిత్రుడు ఉప్పులూరి సుబ్బారావు గారికి సరదా! 
ఇందాకే ఇదినాకు ఇచ్చినపుడు ‘మరీ అంత వాసన వస్తున్నానా’ అని అడిగాను.
 ‘ఎలా చెప్పాలా అనుకున్నాను ‘ అని గట్టిగా నవ్వేశారు. 😀😀😀😀😀😀

ఆత్మను విస్తృతం చేయడం తప్ప స్నేహానికి మరో ఉద్దేశ్యం వుండదు.  

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: